0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.01.2020.
18.345.464,15
Стање предходног дана:
18.705.481,32
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
158.197,00
Остали приливи:
118.710,94
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
349.856,39
Остале исплате:
239.800,11
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
271.629,92
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
318.026,58
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
47.268,61
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
318.026,58
Комерцсервис
54.862,72
Селекта
55.627,00
Којчић
44.924,40
Биг трејд
67.211,65
Дон дон
45.143,45
Круна комерц
50.257,36
Матeријални и остали трошкови: