0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.04.2020.
15.918.979,26
Стање предходног дана:
17.930.652,19
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.981.975,65
Остале исплате:
29.697,28
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
742.955,54
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.268.717,39
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.268.717,39
Комерц сервис продукт
148.822,28
Којчић
553.497,60
Круна комерц
169.179,74
Селекта
317.530,80
Дон дон
75.524,35
Сента промет
4.102,62
Матeријални и остали трошкови:
742.955,54
Триглав осигурање
193.365,00
Инфолаб
78.000,00
Бајир
44.790,00
Агро метал 11.270,00
Сента промет 4.107,98
Класик 57.500,00
СББ 4.352,00
Онилекс 10.000,00
Фармалогист 6.130,08
Електросервис 16.100,00
Микроцер 5.333,28
Неша комп 11.160,00
Жана 9.460,00
Хелена граф 182.043,60
Панон електроник 2.295,00
Ева 16.00,00
Инфарм 668,80
Медилабор 7.812,00
Нео медика 330,00
Медицински депо + 14.850,00
Зома 60.751,80
Сат тракт 6.636,00