0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.04.2022.
21.646.256,17
Стање предходног дана:
21.646.256,17
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
231.838,88
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
231.838,88
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
231.838,88
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
231.838,88
ФАРМАЛОГИСТ
36.325,26
ВЕГА
16.076,76
СОФАРМА
4.827,90
ФЕНИКС-ФАРМ
174.608,96
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: