0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.09.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.08.2022.
24.339.765,34
Стање предходног дана:
24.332.910,14
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
7.643.947.02
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
7.637.091,82
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
7.637.091,82
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
7.637.091,82
ИНФАРМ
4.052.635,07
ФЕНИКС ФАРМА
1.125.924,05
ВЕГА
1.040.261,18
СОФАРМА
314.546,65
ФАРМАЛОГИСТ
973.840,61
АДОК
129.884,26
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: