0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.10.2019.
22.858.928,82
Стање предходног дана:
24.156.249,10
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.222.517,53
Остале исплате:
74.802,75
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
545.477,53
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
751.842,75
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
751.842,75
Дон дон
39.687,73
Којчић
57.996,00
Биг трејд
233.412,30
Селекта
223.155,50
Круна комерц
104.002,02
Комерцсервис продукт
93.589,20
Матeријални и остали трошкови:
545.477,53
Адок
15.150,00
Јелић С/Ј
59.100,00
Ауто Тасић
13.620,00
Микроцер
9.162,75
Фит ауто
20.910,00
Сирена ауто делови
3.700,00
Ремондис
7.200,00
Бела вила
77.738,38
Сат тракт
6.580,00
Медицински факултет Београд
150.000,00
Енергосервис
28.100,00
Добровољно ватрогасно друштво
44.466,00
Хаи
17.496,00
Доброволјно ватрогасно друштво 44.466,00
Медипро 15.960,00
Инфарм 334,40
Институт за превенцију 72.960,00