0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.11.2019.
21.040.531,42
Стање предходног дана:
21.054.291,42
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
36.829,10
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
38.429,10
Остале исплате:
12.600,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
13.660,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
36.829,10
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
36.829,10
Фармалогист
36.829,10
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
13.660,00
Ауто Дале
1.600,00
Агенција за безбедност саобраћаја
10.000,00
Ауто мото савез Србије
2.160,00