0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.12.2020.
27.109.969,44
Стање предходног дана:
25.674.683,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
53.674,40
Остали приливи:
2.712.049,12
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
936.185,13
Остале исплате:
394.252,46
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
659.233,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
629.321,82
Лекови у ЗУ:
37.052,31
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
4.830,46
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
37.052,31
Вега
37.052,31
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
629.321,82
Круна комерц
108.084,26
Комерцсервиспродукт
100.839,80
Дон дон
81.644,21
Селекта
154.271.35
Којчић
184.482,20
Матeријални и остали трошкови:
659.233,00
Еурокоп
36.000,00
Сента промет
298.045,00
ЈП ПТТ
10.000,00
Бајир
27.435,00
Електросервис ЕС
15.775,00
Жана
7.944,00
Добровољно ватрогасно друштво
2.500,00
Агрометал 44.305,00
Хидрофилинг 440,00
Ева 8.000,00
Ауто кућа Видаковић 14.815,00
Ауто делови Сирена 12.170,00
Ибреа 10.500,00
ЈП ПТТ 300,00
ЗЗЈЗ Кикинда 9.840,00
Медицински депо + 14.850,00
Неша комп 10.000,00
Електро Рац 114.054,00
Фит ауто 2.760,00
Су Стан
16.050,00