0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни Извештај – 28.6.2019

Стање средстава на дан:
28.6.2019
29.423.249,45
Стање предходног дана:
28.021.999,45
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.411.250
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Исплаћeно дана:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. годину
Зарадe:
Путни трошкови:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
ЈП ''Пошта Србије'' Београд
10.000,00
Трошкови осигурања:
Јубиларне награде:
Исхрана:
Лeкови:
Санитeтски матeријал: