0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.08.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.08.2019.
24.726.033,07
Стање предходног дана:
24.903.233,07
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
31.382,89
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
208.582,89
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
177.200,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
31.382,89
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
31.382,89
Вега
929,50
Фармалогист
30.453,39
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
177.200,00
Текиг - Велетекс
177.200,00