0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни известај – 29.09.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.09.2022.
24.244.854,21
Стање предходног дана:
24.339.765,34
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
25.975.21
Остале исплате:
68.935,92
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
62.024,72
Матeријални и остали трошкови:
19.120,01
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
13.766,40
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
62.024,72
ЕПС
58.493,79
СРБИЈАГАС
3.530,93
Исхрана болесника:
13.766,40
АМАКС
13.760,40
Матeријални и остали трошкови:
19.120,01
ЕРА-ТЕКС
18.702,00
МИКРОЦЕР
418,01