0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.11.2019.
20.558.825,99
Стање предходног дана:
21.040.531,42
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
80.035,52
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
80.035,52
Остале исплате:
481.705,43
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
162.551,92
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
277.816,85
Лекови у ЗУ:
121.372,18
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
121.372,18
Инфарм
63.404,00
Вега
16.631,52
Адок
1.000,86
Фармалогист 19.995,20
Феникс фарм
20.340,60
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
277.816,85
Комерцпродукт сервис
32.350,80
Круна комерц
29.972,50
Дон дон
39.152,85
Којчић
85.739,20
Биг трејд
90.601,50
Матeријални и остали трошкови:
162.551,92
Неша комп
8.500,00
Хелена граф
154.051,92