0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.12.2021.
27.652.503,58
Стање предходног дана:
28.770.384,53
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
818.350,11
Остале исплате:
299.530,84
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
164.016,10
Матeријални и остали трошкови:
891.105,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
62.759,85
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
62.759,85
ВЕГА
20.648,91
ФЕНИКС ФАРМА
14.917,32
СОФАРМА
12.240,00
ФАРМАЛОГИСТ
14.953,62
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
164.016,10
ЕПС
58.547,65
СРБИЈАГАС
105.468,45
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
891.105,00
АДОК
36.300,00
ПРВОСЛАВ НЕЂИЋ
594.400,00
БАЈИР
25.750,00
ПАНОН ЕЛЕКТРОНИК
5.295,00
КЛАСИК
54.600,00
ХЕЛЕНА
3.480,00
ДОМ ЗДРАВЉА
4.150,00
ГРАФОПАК
1.830,00
ГЕО- СТО
96.000,00
ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК
69.300,00