0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.03.2021.
23.737.912,88
Стање предходног дана:
24.860.793,99
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.095.901,54
Остале исплате:
26.979,57
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
687.183,77
Енeргeнти:
73.036,54
Матeријални и остали трошкови:
362.660,80
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
73.036,54
Србијагас
73.036,54
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
362.660,80
Зома 021
45.708,00
Хеленаграф
41.062,80
Завод за јавно здравље Кикинда
2.290,00
Ева 71
264.750,00
Дом здравља Нови Кнежевац
8.850,00