0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.11.2021.
14.599.993,97
Стање предходног дана:
15.633.207,05
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
718.857,72
Остале исплате:
314.355,36
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
722.630,08
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
310.583,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
310.583,00
ДОМ ЗДРАВЛЈА
155.460,00
НЕША КОМП
79.979,00
ЗОМА
62.634,00
ЗЗЈЗ
12.510,00