0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.07.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.07.2019.
26.636.416,96
Стање предходног дана:
28.407.584,96
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
27.143,60
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.703.142,33
Остале исплате:
95.169,27
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
645.833,33
Матeријални и остали трошкови:
280.165,40
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
845.169,27
Лекови у ЗУ:
27.143,60
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
27.143,60
Фармалогист
27.143,60
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
645.833,33
Стандард Ада
589.986,31
Радун Авиа
55.847,02
Исхрана болесника:
845.169,27
Комерцсервис продукт
158.636,80
Селекта
107.312,50
Круна комерц 139.284,64
Којчић 175.636,40
Дон дон 76.273,18
Биг трејд 188.025,75
Матeријални и остали трошкови:
280.165,40
Хелена граф
173.388,00
Зома
43.077,60
Неша комп
10.890,00
Завод за јавно здравље Кикинда
5.110,00
Гумификс
1.000,00
Медипро
18.432,00
Адок
18.150,00
Фармалогист 8.137,80
Медилабор 1.980,00