0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.08.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.08.2020.
21.033.270,86
Стање предходног дана:
21.675.955,62
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
606.571,01
Остале исплате:
36.113,75
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
589.504,60
Енeргeнти:
4.539,00
Матeријални и остали трошкови:
25.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
23.641,16
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
4.539,00
Србијагас
4.539,00
Исхрана болесника:
23.641,16
Круна комерц
23.641,16
Матeријални и остали трошкови:
25.000,00
Самостална обућарска радња
15.000,00
ЈП Пошта
10.000,00