0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.12.2019.
16.164.286,45
Стање предходног дана:
17.327.213,89
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
112.093,04
Остали приливи:
346.545,10
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.262.520,72
Остале исплате:
359.044,86
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
163.731,34
Отпремнине:
857.962,13
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
311.133,64
Лекови у ЗУ:
269.657,37
Санитетски и медицински материјал:
19.081,10
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
269.657,37
Феникс фарм
125.729,56
Инфарм
95.035,82
Фармалогист
6.552,34
Адок
3.248,49
Вега
31.359,26
Медикунион
7.731,90
Санитетски и медицински материјал:
19.081,10
Медилабор
19.081,10
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
311.133,64
Круна комерц
69.076,44
Комерцпродукт сервис
56.949,20
Дон дон
39.794,70
Којчић
60.464,80
Селекта
84.848,50
Матeријални и остали трошкови:
163.731,34
Графопак
14.350,00
Неша комп
39.980,00
Зома
660,00
Бикић комерц
4.075,00
Дом здравља
35.100,00
Електро сервис
27.433,00
Ауто кућа Ануш
24.040,01