0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.12.2021.
26.369.410,52
Стање предходног дана:
26.154.166,51
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
727.500,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
512.255,99
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
512.255,99
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
512.255,99
ЖАНА
28.030,00
СЕНТА ПРОМЕТ
311,40
ИБРЕА
12.096,00
ИНВЕСТФАРМ
17.808,00
ЕВА 071
8.000,00
ГЛЕЧЕР ВЕРТИКАЛ
354.000,00
ИНФОЛАБ
78.000,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
14.010,59