0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни узвештај – 20.07.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
20.07.2020.
21.327.522,46
Стање предходног дана:
22.354.641,28
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
985.689,46
Остале исплате:
41.429,36
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
384.781,79
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
640.296,03
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
2.041,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
2.041,00
Инфарм
2.041,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
640.296,03
Дон дон
28.695,54
Круна комерц
94.272,44
Селекта
175.324,85
Којчић
307.081,60
Комерцсервис продукт
34.921,60
Матeријални и остали трошкови:
384.781,79
Фридом
26.800,00
ЗЗЈЗ Кикинда
59.540,00
ФЦЦ
1.289,38
ЈП ПТТ
300,00
Сирена
5.470,00
ЈКП 7. октобар
133.546,74
Теленор
39.922,02
Телеком
8.070,65
Сат тракт
6.580,00
СББ
4.353,00
Неша комп
10.000,00
Инфолаб
78.000,00
Ева 71
8.000,00
Класик
2.910,00