0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневниизвештај – 15.07.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.07.2021.
25.041.905,10
Стање предходног дана:
25.079.470,40
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
27.510,00
Остале исплате:
10.055,30
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
655,00
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
36.910,30
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
655,00
Србијагас
655,00
Исхрана болесника:
36.910,30
Комерцсервис продукт
16.224,80
Селекта
20.685,50
Матeријални и остали трошкови: