0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

финансијски извештај – 11.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.12.2020.
26.173.296,58
Стање предходног дана:
26.376.348,57
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
199.870,21
Остале исплате:
3.181,78
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
30.021,27
Матeријални и остали трошкови:
173.030,72
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
30.021,27
Еуро петрол
30.021,27
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
173.030,72
Призма
60.000,00
Ла фантана
3.181,78
Дом здравља Кањижа
78.000,00
Телеком Србија
7.745,86
Сат тракт
Управа за трезор
17.523,08