0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Sveti Vračevi

ИЗВЕШТАЈ О ПРВОЈ РЕДОВНОЈ ПОСЕТИ АЗУС-А СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Здрaвствeнa устaнoвa Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 7 гoдине и њој је дoдeљeн сeртификaт брoj А242-09/2022.

На основу Решења о именовању спољашњих оцењивача за спровођење прве редовне годишње посете Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац бр. А-242-11/2023 од 30.10.2023. године, рeдoвну пoсeту обавио је  тим спoљaшњих oцeњивaчa: Александра Сујић и Снежана Аџић, 10.11.2023. гoдине.

 

Општи утисак након редовне посете

Прва редовна посета Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац обављена је дана 10.11.2023. године, а имала је за циљ сагледавање прилагођавања Специјалне болнице организационо, просторно и кадровски кроз примену процедура које се примењују у последњих годину дана.

Болница свој рад заснива на професионалности, савременој медицинској доктрини, стручном кадру, опреми као и индивидуалним приступом пацијенту. Запослени се придржавају донетих правилника, протокола, упутстава као и усвојених процедура. Рад у Специјалној болници се одвија у складу са истим.

 

Закључак

Редовна посета обухвата проверу усклађености рада здравствене установе са стандардима за акредитацију у току трајања акредитације и подразумева увид у рад здравствене установе, преглед документације и планова за унапређење квалитета. У складу са тим, редовна годишња посета се спроводи у циљу утврђивања начина на који Здравствена установа одржава утврђени ниво квалитета на основу кога је стекла сертификат о акредитацији.

 

Приоритет је током 2023. године испуњење Оперативног плана у вези постављених и дефинисаних циљева и то:

  • Реконструкција и опремање болничких капацитета;
  • Подизање нивоа стручности кроз сталну едукацију;
  • Повећање задовољства запослених у Специјалној болници;
  • Увођење нових технологија и нових метода у дијагностици и терапији.

Руководство Специјалне болнице има добру сарадњу са Покрајинским секретаријатом за здравство, са Управом за капитална улагања преко које се приступило реализацији реконструкције и опремање болничких капацитета. Запослени су унапредили примену стандарда управљања ризиком и пријаве нежељених догађаја који су обухваћени процедурама. У 2023. години у односу на 2022. годину смањен је број нежељених догађаја који се односе на пацијенте. Проширењем спектра нежељених догађаја којим су охрабрени запослени да пријављују нежељене догађаје и у другим областима, на тај начин се спречила штета која би настала непријављивањем нежељеног догађаја као што је упад вируса у ИТ мрежу и  кварова (покварени бојлери…) у самој Специјалној болници.

На основу прегледа документације, разговора са руководством и обиласка Специјалне болнице видљива је активност у погледу реновирања постојећих објеката. Приликом обиласка уочено је да је хигијена на веома високом нивоу. Примењује се стратегиија хигијене руку као и сви други стандарди, а запосленима и корисницима услуга су обезбеђена сва средства. У примени су адекватна средства за дезинфекцију о којима постоје писане процедуре, упутства и контролне листе,  а о свему се сачињавају записи. Врше се редовне провере, контроле, као и епидемиолошки надзор од стране ЗЗЈЗ у утврђеним роковима. Усвојене процедуре и протоколи се поштују, примењују се у свакодневном раду. Сви запослени су прошли обуку за имплементацију и употребу процедура.

На основу прегледа документације, разговора са руководством и запосленима као и на основу обиласка Специјалне болнице закључено је да је Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац успешно наставила рад у складу са захтевима стандарда на основу којих је акредитована и у којој је одржан континуитет у сталном унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента и запослених.